معنی کلمه yard

حیاط انگلیسی چی میشه

yard یعنی چه؟

حیاط به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی حیاط به انگلیسی = yard

 

yard= حیاط