معنی کلمه yard

حیاط انگلیسی چی میشه

yard یعنی چه؟

حیاط به انگلیسی