معنی کلمه world

جهان انگلیسی چی میشه

world یعنی چه؟

جهان به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی جهان به انگلیسی = world

 

world= جهان