معنی کلمه world

جهان انگلیسی چی میشه

world یعنی چه؟

جهان به انگلیسی