معنی کلمه wall

دیوار انگلیسی چی میشه

wall یعنی چه؟

دیوار به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی دیوار به انگلیسی = Wall

 

wall= دیوار