معنی کلمه wall

دیوار انگلیسی چی میشه

wall یعنی چه؟

دیوار به انگلیسی