معنی کلمه tree

درخت انگلیسی چی میشه

tree یعنی چه؟

درخت به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی درخت به انگلیسی = tree

 

tree= درخت