معنی کلمه tooth

دندان انگلیسی چی میشه

tooth یعنی چه؟

دندان به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی دندان به انگلیسی = tooth

 

tooth= دندان