معنی کلمه tooth

دندان انگلیسی چی میشه

tooth یعنی چه؟

دندان به انگلیسی