معنی کلمه table

میز انگلیسی چی میشه

table یعنی چه؟

میز به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی میز به انگلیسی = table

 

table= میز