معنی کلمه table

میز انگلیسی چی میشه

table یعنی چه؟

میز به انگلیسی