معنی کلمه sugar

شکر انگلیسی چی میشه

sugar یعنی چه؟

شکر به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی شکر به انگلیسی = sugar

 

sugar= شکر