معنی کلمه snow

برف انگلیسی چی میشه

snow یعنی چه؟

برف به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی برف به انگلیسی = snow

 

snow= برف