معنی کلمه skin

پوست انگلیسی چی میشه

skin یعنی چه؟

پوست به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی پوست به انگلیسی = skin

 

skin= پوست