معنی کلمه skin

پوست انگلیسی چی میشه

skin یعنی چه؟

پوست به انگلیسی