معنی کلمه sea

دریا انگلیسی چی میشه

sea یعنی چه؟

دریا به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی دریا به انگلیسی = sea

 

sea= دریا