معنی کلمه sea

دریا انگلیسی چی میشه

sea یعنی چه؟

دریا به انگلیسی