معنی کلمه screen

صفحه انگلیسی چی میشه

screen یعنی چه؟

صفحه به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی صفحه به انگلیسی = screen

 

screen= صفحه