معنی کلمه screen

صفحه انگلیسی چی میشه

screen یعنی چه؟

صفحه به انگلیسی