معنی کلمه salt

نمک انگلیسی چی میشه

salt یعنی چه؟

نمک به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی نمک به انگلیسی = salt

 

salt= نمک