معنی کلمه salt

نمک انگلیسی چی میشه

salt یعنی چه؟

نمک به انگلیسی