معنی کلمه ring

حلقه انگلیسی چی میشه

ring یعنی چه؟

حلقه به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی حلقه به انگلیسی = ring

 

ring= حلقه