معنی کلمه ring

حلقه انگلیسی چی میشه

ring یعنی چه؟

حلقه به انگلیسی