معنی کلمه pool

استخر انگلیسی چی میشه

pool یعنی چه؟

استخر به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی استخر به انگلیسی = pool

 

pool= استخر