معنی کلمه plant

گیاه انگلیسی چی میشه

plant یعنی چه؟

گیاه به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی گیاه به انگلیسی = plant

 

plant= گیاه