معنی کلمه plant

گیاه انگلیسی چی میشه

plant یعنی چه؟

گیاه به انگلیسی