معنی کلمه pencil

مداد انگلیسی چی میشه

pencil  یعنی چه؟

مداد به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی مداد به انگلیسی = pencil

 

pencil= مداد