معنی کلمه page

صفحه انگلیسی چی میشه

page یعنی چه؟

صفحه به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی صفحه به انگلیسی = page

 

page= صفحه