معنی کلمه page

صفحه انگلیسی چی میشه

page یعنی چه؟

صفحه به انگلیسی