معنی کلمه nose

بینی انگلیسی چی میشه

nose یعنی چه؟

بینی به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی بینی به انگلیسی = nose

 

nose= بینی