معنی کلمه nose

بینی انگلیسی چی میشه

nose یعنی چه؟

بینی به انگلیسی