معنی کلمه needle

سوزن انگلیسی چی میشه

needle یعنی چه؟

سوزن به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی سوزن به انگلیسی = needle

 

needle= سوزن