معنی کلمه needle

سوزن انگلیسی چی میشه

needle یعنی چه؟

سوزن به انگلیسی