معنی کلمه neck

گردن انگلیسی چی میشه

neck یعنی چه؟

گردن به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی گردن به انگلیسی = neck

 

neck= گردن