معنی کلمه neck

گردن انگلیسی چی میشه

neck یعنی چه؟

گردن به انگلیسی