معنی کلمه mouth

دهان انگلیسی چی میشه

mouth یعنی چه؟

دهان به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی دهان به انگلیسی = mouth

 

mouth= دهان