معنی کلمه mouth

دهان انگلیسی چی میشه

mouth یعنی چه؟

دهان به انگلیسی