معنی کلمه lock

قفل انگلیسی چی میشه

lock یعنی چه؟

قفل به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی قفل به انگلیسی = lock

 

lock= قفل