معنی کلمه lock

قفل انگلیسی چی میشه

lock یعنی چه؟

قفل به انگلیسی