معنی کلمه lip

لب انگلیسی چی میشه

lip یعنی چه؟

لب به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی لب به انگلیسی = lip

 

lip= لب