معنی کلمه kitchen

آشپزخانه انگلیسی چی میشه

kitchen یعنی چه؟

آشپزخانه به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی آشپزخانه به انگلیسی = kitchen

 

kitchen= آشپزخانه