معنی کلمه kitchen

آشپزخانه انگلیسی چی میشه

kitchen یعنی چه؟

آشپزخانه به انگلیسی