معنی کلمه head

سر انگلیسی چی میشه

head یعنی چه؟

سر به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی سر به انگلیسی = head

 

head= سر