معنی کلمه head

سر انگلیسی چی میشه

head یعنی چه؟

سر به انگلیسی