معنی کلمه game

بازی انگلیسی چی میشه

game یعنی چه؟

بازی به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی بازی به انگلیسی = game

 

game= بازی