معنی کلمه game

بازی انگلیسی چی میشه

game یعنی چه؟

بازی به انگلیسی