معنی کلمه drug

دارو انگلیسی چی میشه

drug یعنی چه؟

دارو به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی دارو به انگلیسی = drug

 

drug= دارو