معنی کلمه drug

دارو انگلیسی چی میشه

drug یعنی چه؟

دارو به انگلیسی