معنی کلمه chair

صندلی انگلیسی چی میشه

chair یعنی چه؟

صندلی به انگلیسی

 

 

 

 

 

 

معنی صندلی به انگلیسی = chair

 

chair= صندلی