معنی کلمه chair

صندلی انگلیسی چی میشه

chair یعنی چه؟

صندلی به انگلیسی